Disclaimer Coachfinder

Ondanks de constante zorg en aandacht die Weekbladpers BV (uitgever van Psychologie Magazine en beheerder van de Coachfinder site, verder te noemen Coachfinder) besteedt aan de samenstelling van de Coachfinder site is het mogelijk dat de informatie die op de Coachfinder site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

De bij Coachfinder aangesloten coaches zijn zelf verantwoordelijk voor de uitstraling van en de informatie op het profiel dat zij op de website van Coachfinder plaatsen. De coaches dienen zelf zorg te dragen voor doorverwijzing naar een goede en werkende eigen website. Het plaatsen van een profiel op de website van Coachfinder biedt geen garantie voor het aantrekken van nieuwe cliënten.

De (potentiële) cliënt die contact opneemt met een op de Coachfinder site vermelde coach, is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar keuze. Coachfinder geeft alleen advies en tips bij het koppelen van een coach en een (potentiële) cliënt. Het is aan de cliënt om zorg te dragen voor een tijdige beëindiging van de coaching wanneer een “klik” of het vertrouwen tussen cliënt en coach ontbreekt. Bij acute of ernstige psychische problematiek dient de cliënt zelfstandig contact op te nemen met een huisarts.

Mededelingen en informatie op het profiel van de coaches zijn die van de coaches zelf. Coachfinder kan er niet voor instaan dat deze informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de (potentiële) cliënt wordt geraadpleegd. De informatie en diensten die door een bepaalde coach op diens profiel worden aangeboden en/of vermeld, biedt geen garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Coachfinder sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Coachfinder site.

Coachfinder zal zich inspannen om de beschikbaarheid van de Coachfinder site zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Coachfinder is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met storingen of met de onmogelijkheid de Coachfinder site te kunnen raadplegen.

Coachfinder behoudt het recht informatie op de Coachfinder site in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen. Coachfinder behoudt zich tevens het recht voor materiaal te verwijderen.

Coaches dienen ervoor in te staan dat door het publiceren van informatie op de Coachfinder site geen rechten van derden, zoals auteursrechten, worden geschonden, en niet anderszins onrechtmatig jegens derden wordt gehandeld. Coaches zijn zelf aansprakelijk voor een schending van rechten van derden en/of onrechtmatig handelen jegens derden.

Een coach en/of bezoek(st)er van de Coachfinder site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op de Coachfinder site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Coachfinder of de betreffende rechthebbende (ook niet via een eigen netwerk).