Klachtenregeling Coachfinder

Samenhangend met de Ethische Gedragscode voor coaches heeft Coachfinder een klachtenregeling. De bij Coachfinder aangesloten coaches hebben de gelding van deze klachtenregeling aanvaard.

DOEL

Doel van de klachtenregeling is het objectief onderzoeken, beoordelen en toezien op de afhandeling van klachten van I) cliënten over bij Coachfinder aangesloten coaches en II) bij Coachfinder aangesloten coaches over cliënten. Klachtenprocedures worden volgens de klachtenregeling afgehandeld door Coachfinder.

Klachten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het nalatig handelen van een coach bij uitvoering van een opdracht.

INDIENEN VAN EEN KLACHT

 1. Klachten kunnen worden ingediend door cliënten en hebben betrekking op het beroepsmatig handelen van een bij Coachfinder aangesloten coach. Ook bij Coachfinder aangesloten coaches kunnen een klacht indienen aangaande zaken betreffende hun cliënt.
 2. Een klacht wordt per e-mail ingediend bij Coachfinder via coachfinder@psychologiemagazine.nl en bevat tenminste:
  • Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van de klager
  • Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van de coach en/of cliënt waartegen de klacht zich richt;
  • Gegevens over de inhoud van het coaching-traject en indien aanwezig een kopie van de coachingovereenkomst;
  • Een deugdelijk onderbouwde omschrijving van de klacht, voorzien van relevante feiten en – indien mogelijk – onderbouwd met schriftelijke stukken, waaronder correspondentie met de beklaagde;
  • Informatie over hetgeen is ondernomen om te komen tot een oplossing van de klacht.
 3. Binnen twee weken na ontvangst van de klacht bij Coachfinder ontvangt de klager een ontvangstbevestiging per e-mail van Coachfinder. Coachfinder correspondeert met de klager en beklaagde per e-mail, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven daarvan af te wijken.
 4. Indien één of meer van de in lid 2 genoemde gegevens ontbreken verzoekt Coachfinder de klager om deze gegevens binnen een week alsnog te verstrekken.

BEHANDELING VAN DE KLACHT

 1. Indien Coachfinder van mening is dat de gegevens die de klager heeft toegezonden compleet zijn en een voldoende duidelijk beeld geven over de klacht, stuurt Coachfinder de klacht toe aan de beklaagde.
 2. Coachfinder verzoekt de beklaagde binnen vier weken te reageren op de klacht. De termijn kan op verzoek van een daartoe strekkend gemotiveerd verzoek van de beklaagde. Van een dergelijke verlenging stelt Coachfinder de klager en beklaagde op de hoogte.
 3. Coachfinder kan, indien hij zich op basis van de binnengekomen stukken geen oordeel kan vormen over de klacht, partijen verzoeken om nadere inlichtingen te verschaffen en hun standpunt (mondeling) nader toe te lichten.
 4. In geval van een mondeling behandeling worden partijen in beginsel in aanwezigheid van de andere partij gehoord. Indien de cliënt of de coach tegen wie de klacht zich richt daarom verzoekt, kan Coachfinder besluiten om de mondelinge behandeling buiten aanwezigheid van de andere partij te laten plaatsvinden. In een dergelijk geval moet van klemmende redenen sprake zijn.
 5. De klachtenprocedure is kosteloos. De eventuele kosten van (rechts)bijstand, reiskosten, deskundigenbijstand en andere kosten die partijen maken met het oog op de klachtenprocedure worden door partijen zelf gedragen.

ADVIES COACHFINDER

 1. Coachfinder streeft ernaar binnen vier weken na de schriftelijke reactie van de beklaagde (verweerschrift) of de mondelinge behandeling van de klacht tot een advies te komen. Indien Coachfinder deze termijn dreigt te overschrijden bericht zij partijen daarover onder vermelding van de tijdspanne die de behandeling tot de uitspraak naar verwachting nog zal vergen.
 2. Coachfinder grondt het advies op de inhoud van de gewisselde stukken en verstrekte gegevens alsmede – indien van toepassing – op grond van het besprokene tijdens de hoorzitting en al hetgeen op basis van eigen wetenschap als vaststaand kan worden aangemerkt.
 3. Coachfinder motiveert haar advies schriftelijk en zendt deze aan beide partijen.
 4. Indien de klacht is gericht tegen een coach, kan Coachfinder haar advies, zelfs als deze uitmondt in een niet-ontvankelijkheid van de klager in zijn klacht, vergezeld doen gaan van een (niet-bindende) aanbeveling aan de coach waartegen de klacht is gericht. In het geval Coachfinder in haar advies de klacht – al dan niet gedeeltelijk – gegrond heeft verklaard, kan Coachfinder besluiten een maatregel jegens de betreffende coach te treffen. In voorkomend geval treedt Coachfinder in overleg met de coach over de te treffen maatregel.

Coachfinder, februari 2019