Ethische gedragscode Coachfinder

Introductie

Alle bij Coachfinder aangesloten coaches hebben verklaard te zullen werken volgens onderhavige ethische gedragscode. Deze gedragscode is een richtlijn en biedt de coach een leidraad in zijn professioneel handelen. Wanneer er sprake is van een klacht, dan is het bij deze gedragscode behorende klachtenreglement van toepassing.

Waar in deze gedragscode gebruik wordt gemaakt van de mannelijke vorm, wordt in voorkomende gevallen de vrouwelijke vorm bedoeld.

Respect

De coach erkent en eerbiedigt de persoonlijke en menselijke waardigheid van zijn cliënt. De coach brengt dit respect tot uitdrukking door onderstaande gedragsregels na te leven:

 1. Gelijkwaardige benadering en behandeling van de cliënt.
 2. Rekening houden met normen, waarden, prioriteiten en levensovertuiging van de cliënt.
 3. Rekening houden met ontwikkelingsniveau, mogelijkheden en behoeften van de cliënt.
 4. De coach vergewist zich voor de aanvang van de professionele relatie ervan, dat tussen de coach en de cliënt overeenstemming bestaat over het doel en de opzet van de coaching. Bij wijziging van de situatie dient de coach tot hernieuwde afspraken te komen.
 5. De coach gaat gedurende een coaching/relatie geen seksuele of andere intieme relatie aan met zijn cliënt.

Integriteit

De coach streeft naar integriteit in zijn beroepsuitoefening. In zijn handelen toont de coach eerlijkheid, betrouwbaarheid, gelijkwaardige behandeling en openheid tegenover zijn cliënt. De coach schept tegenover alle betrokkenen duidelijkheid over de rollen die hij vervult en handelt in overeenstemming daarmee. De coach handelt overeenkomstig de volgende regels:

 1. De coach is eerlijk en open in zijn of haar communicatie en verstrekt geen onjuiste informatie aan de cliënt.
 2. De coach laat zich niet in met praktijken die de wet overschrijden of algemeen aanvaarde regels van fatsoen te buiten gaan. De coach laat zich niet in diskrediet brengen.
 3. De coach gedraagt zich in woord en daad eerzaam en fatsoenlijk in zijn relaties en brengt de cliënt niet in verlegenheid.
 4. De coach handelt zelfbewust, dringt zich niet op en blijft bescheiden.
 5. In geval van een meningsverschil met de cliënt, of in situaties waarin compromissen gesloten moeten worden met de cliënt, blijft de coach redelijk en schappelijk en houdt hij de dialoog open.
 6. De coach gaat tactvol en beschaafd met mensen om en past zich wanneer dat nodig is in redelijkheid aan de omstandigheden aan, in het bijzonder aan gewoonten en gebruiken van de cliënt, zonder zijn persoonlijke authenticiteit prijs te geven.
 7. De coach gaat vertrouwelijk om met alle informatie over de cliënt die hij direct, indirect of door enige bron heeft ontvangen en vrijwaart de cliënt van misbruik en ongeautoriseerd openbaar worden van data.
 8. De coach maakt geen misbruik van situaties, omstandigheden of kennis waarin de cliënt afhankelijk van hem is, noch om zichzelf of andere relaties te bevoordelen, noch om de cliënt of relaties van de cliënt te benadelen.

Verantwoordelijkheid

De relatie tussen coach en cliënt is een ethische relatie waarbij de cliënt op de eerste plaats komt. De coach zorgt ervoor dat, voor zover dat in zijn vermogen ligt, zijn diensten en de resultaten van zijn beroepsmatig handelen niet worden misbruikt. Wanneer dat naar de professionele opinie van de coach noodzakelijk is, verwijst de coach zijn cliënt door naar de reguliere zorg. De coach:

 1. Onderkent de macht die inherent is aan zijn positie en beseft dat hij zowel bewust, als onbewust grote invloed kan uitoefenen op de cliënt en mogelijk ook op derden.
 2. Kent zowel de beperkingen van zijn beroep als de grenzen van zijn persoonlijke competenties en zorgt ervoor dat hij geen van beide overschrijdt.
 3. Is zich bewust van zijn persoonlijke waardigheid en heeft inzicht in de invloed daarvan op de uitoefening van zijn beroep als coach.
 4. Aanvaardt waar nodig samenwerking met andere coaches en professionals.
 5. Maakt zijn eigen emotionele- en of andere behoeften niet afhankelijk van de relatie met een cliënt.
 6. Onttrekt zich niet aan de behandeling van een klachtenprocedure indien die tegen hem of haar wordt ingesteld.
 7. Mag een cliënt er niet van weerhouden om naar de reguliere gezondheidszorg te gaan.
 8. Verstrekt cliënten geen onjuiste of onvolledige informatie omtrent de (beperkte) mogelijkheden, effectiviteit en risico’s van diagnose, gebruikte medicijnen en therapie en wijst de cliënt hier in voorkomend geval op.

Professionaliteit

De coach streeft naar het verwerven en handhaven van een hoog niveau van professionaliteit in zijn beroepsuitoefening. Hij neemt de grenzen van deskundigheid zijn deskundigheid in acht en kent zijn beperkingen op professioneel vlak. De coach biedt alleen diensten aan en gebruikt alleen methoden en technieken waarvoor hij door opleiding, training en/of ervaring is gekwalificeerd. De coach:

 1. Is kritisch over zijn professioneel handelen, doet aan zelfreflectie en past zelfanalyse toe om na te gaan hoe en in welke richting hij zichzelf als mens en coach kan ontwikkelen, om optimaal te kunnen blijven functioneren.
 2. Blijft op de hoogte van ontwikkelingen, staat open voor andere en nieuwe inzichten en onderzoekt nieuwe methoden op het gebied van coaching.
 3. Heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of heeft op andere wijze gezorgd dat eventuele schade waar hij als coach op kan worden aangesproken, in redelijkheid gedekt zijn.
 4. Informeert desgevraagd welke opleiding, ervaring en kwalificaties hij heeft en welke methoden en stijl hij (voornamelijk) gebruikt bij coaching. Hij heeft een curriculum vitae beschikbaar dat door hem of haar actueel wordt gehouden.
 5. Maakt onderscheid tussen een coaching/relatie en andere relatievormen, zoals een vriendschapsrelatie en een zakenrelatie. Hij waakt voor het optreden van belangenverstrengeling. Bij dreigende vermenging van relaties zal hij de coaching/relatie beëindigen, dan wel de andere relatie opschorten.
 6. Is collegiaal richting andere beroepscoaches en bereid mee te werken aan voortgaande professionalisering van het beroep en het optimaliseren van het imago.

Coachfinder, februari 2019